WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 64772 46850 16028 11705
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 10977 4998 2716 1249
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 9753 5639 2413 1409
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO 10868 5570 2689 1392
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3908 -9270 967 -2316
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI INWESTYCYJNEJ -37610 -8556 -9306 -2138
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 34057 6221 8427 1554
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 355 -11605 87 -2899
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2010) 151879 85065 34430 21479
X. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 151879 64548 34430 16190
XI. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 74192 23509 16819 5936
XII. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 74192 20086 16819 5038
XIII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 40435 18615 9166 4700
XIV. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC TRZECIEGOKWARTAŁU 2010 ) 40435 13930 9166 3494
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 18268 5633 4141 1422
XVI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 18268 2340 4141 587
XVII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 22167 12982 5025 3278
XVIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 22167 11590 5025 2907
XIX. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 111440 66450 25263 16779
XX. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 111440 50618 25263 12696
XXI. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 28862 24862 6543 6278
XXII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 28862 24862 6543 6236
XXIII. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 28861977 24861977 28861977 24861977
XXIV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 28861977 24861977 28861977 24861977
XXV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,38 0,22 0,09 0,05
XXVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ(KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 3,86 2,67 0,88 0,67
XXVII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 3,86 2,04 0,88 0,51
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXVIII. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG 30551 26899 7560 6720
XXIX. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2645 2469 654 617
XXX. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 2961 2801 733 700
XXXI. ZYSK (STRATA ) NETTO 3092 2796 765 699
XXXII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1745 -2586 432 -646
XXXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI INWESTYCYJNEJ -30020 -12833 -7428 -3206
XXXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 28835 4184 7135 1045
XXXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 560 -11235 139 -2807
XXXVI. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2010) 115064 73426 26085 18541
XXXVII. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 115064 55322 26085 13876
XXXVIII. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 64281 27556 14572 6958
XXXIX. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 64281 24251 14572 6083
XL. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 21561 9319 4888 2353
XLI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010 ) 21561 7837 4888 1966
XLII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 6599 181 1496 46
XLIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 6599 228 1496 57
XLIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 10289 6441 2332 1626
XLV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 10289 6012 2332 1508
XLVI. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 93503 64107 21197 16187
XLVII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 93503 47485 21197 11910
XLVIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 28862 24862 6543 6278
XLIX. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 28862 24862 6543 6236
L. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 28861977 24861977 28861977 24861977
LI. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010) 28861977 24861977 28861977 24861977
LII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,11 0,11 0,03 0,03
LIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 3,24 2,58 0,73 0,65
LIV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC TRZECIEGO KWARTAŁU 2010 ) 3,24 1,91 0,73 0,48

[Dowiedz się więcej]