WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
DANE JEDNOSTKOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 804 54 711 14 551 13 669
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 468 28 191 5 065 7 043
III. Zysk (strata) brutto 20 975 26 794 5 190 6 694
IV. Zysk (strata) netto 17 028 21 932 4 214 5 479
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 025 12 453 3 718 3 111
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 340 -6 177 -3 053 -1 543
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 242 -2 698 -1 297 -674
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 556 3 576 -633 894
IX. Aktywa razem 73 988 59 868 16 773 15 016
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 377 19 911 3 033 4 994
XI. Zobowiazania długoterminowe 184 59 42 15
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 13 193 19 852 2 991 4 979
XIII. Kapitał własny 60 611 39 957 13 740 10 022
XIV. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 287 317
XV. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,35 1,73 0,33 0,43
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,79 3,16 1,09 0,79
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a
DANE SKONSOLIDOWANE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 318 64 280 16 410 16 059
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 275 30 196 5 017 7 544
XXI. Zysk (strata) brutto 20 777 28 475 5 141 7 114
XXII. Zysk (strata) netto 16 829 23 602 4 164 5 896
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 245 16 566 4 267 4 139
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 923 -7 548 -2 950 -1 886
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 242 -2 696 -1 297 -674
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 81 6 320 20 1 580
XXVII. Aktywa razem 74 969 62 071 16 995 15 568
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 209 21 311 3 448 5 345
XXIX. Zobowiazania długoterminowe 184 73 42 18
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 15 025 21 238 3 406 5 327
XXXI. Kapitał własny 59 760 40 760 13 547 10 223
XXXII. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 287 317
XXXIII. Liczba akcji w tys szt 12 650 12 650 12 650 12 650
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,33 1,87 0,33 0,47
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,72 3,22 1,07 0,81
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a

[Dowiedz się więcej]