WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 718 86 071 19 738 21 494
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 115 34 188 5 100 8 538
III. Zysk (strata) brutto 22 303 32 543 5 387 8 127
IV. Zysk (strata) netto 16 912 26 893 4 085 6 716
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 492 28 771 6 157 7 185
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 064 -11 493 -4 605 -2 870
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 248 -2 888 -1 268 -721
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 179 14 390 285 3 594
IX. Aktywa razem 70 663 59 617 15 999 15 054
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 889 16 656 2 918 4 206
XI. Zobowiazania długoterminowe 342 201 77 51
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 547 16 454 2 841 4 155
XIII. Kapitał własny 57 774 42 962 13 080 10 848
XIV. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 286 319
XV. Liczba akcji w tys szt. 12 650 12 650 12 650 12 650
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,34 2,13 0,32 0,53
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,57 3,40 1,03 0,86
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/a n/a n/a n/a
DANE JEDNOSTKOWE
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 933 72 574 16 891 18 124
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 581 32 866 4 971 8 208
XXI. Zysk (strata) brutto 21 802 31 690 5 266 7 914
XXII. Zysk (strata) netto 17 104 25 823 4 131 6 449
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 228 27 210 6 335 6 795
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 558 -10 132 -5 207 -2 530
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 248 -2 896 -1 268 -723
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -578 14 182 -140 3 542
XXVII. Aktywa razem 71 138 59 601 16 106 15 050
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 541 16 044 2 839 4 051
XXIX. Zobowiazania długoterminowe 334 201 76 51
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 207 15 843 2 764 4 000
XXXI. Kapitał własny 58 597 43 557 13 267 10 998
XXXII. Kapitał zakładowy 1 265 1 265 286 319
XXXIII. Liczba akcji w tys szt. 12 650 12 650 12 650 12 650
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,35 2,04 0,33 0,51
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 4,63 3,44 1,05 0,87

[Dowiedz się więcej]