WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,TOWARÓW I USŁUG 89731 61940 21674 15468
II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12581 5098 3039 1273
III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 12548 6191 3031 1546
IV. ZYSK (STRATA ) NETTO 14529 6130 3509 1531
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7418 -9747 1792 -2434
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI INWESTYCYJNEJ -41139 -9035 -9937 -2256
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 39718 23171 9593 5786
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 5997 4389 1449 1096
IX. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2010) 160190 85065 36268 21479
X. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 74755 23509 16925 5936
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 43471 18615 9842 4700
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 20740 5633 4696 1422
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 22731 12982 5146 3278
XIV. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 116719 66450 26426 16779
XV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 30562 24862 6919 6278
XVI. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 30561977 24861977 30561977 24861977
XVII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,475 0,247 0,115 0,062
XVIII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ(KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 3,819 2,673 0,865 0,675
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XIX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW,TOWARÓW I USŁUG 41387 36194 9997 9039
XX. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2918 3139 705 784
XXI. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO 4023 3663 972 915
XXII. ZYSK (STRATA ) NETTO 4800 3741 1159 934
XXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2846 -1160 687 -290
XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI INWESTYCYJNEJ -27643 -13624 -6677 -3402
XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ 30366 18837 7335 4704
XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM 5569 4053 1345 1012
XXVII. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2010) 120537 73426 27291 18541
XXVIII. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 66059 27556 14956 6958
XXIX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010 ) 24084 9319 5453 2353
XXX. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 5200 181 1177 46
XXXI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 12781 6441 2894 1626
XXXII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 96453 64107 21838 16187
XXXIII. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 30562 24862 6919 6278
XXXIV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 30561977 24861977 30561977 24861977
XXXV. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ 0,16 0,15 0,039 0,037
XXXVI. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ(KONIEC BIEŻACEGO KWARTAŁU 2011/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2010) 3,16 2,58 0,715 0,651

[Dowiedz się więcej]