WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 189 729 116 449 45 827 29 080
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 465 5 374 2 769 1 342
III. Zysk (strata) brutto 12 813 5 471 3 095 1 366
IV. Zysk (strata) netto 9 543 3 785 2 305 945
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 771 2 595 186 648
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -898 -5 193 -217 -1 297
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 818 -14 629 -1 164 -3 653
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 945 -17 227 -1 194 -4 302
IX. Aktywa, razem 139 069 121 902 31 486 30 781
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 374 35 316 11 179 8 918
XI. Zobowiązania długoterminowe 271 2 988 61 754
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 41 715 27 110 9 445 6 845
XIII. Kapitał własny 89 695 86 586 20 308 21 863
XIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 848 2 255 2 487
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 848 159 9 959 159 9 848 159
XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,96 0,38 0,23 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,96 0,38 0,23 0,09
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,01 8,79 2,04 2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,01 8,79 2,04 2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 0,00 0,18
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 459 74 976 33 685 18 723
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 259 1 007 1 995 251
XXIII. Zysk (strata) brutto 9 456 5 737 2 284 1 433
XXIV. Zysk (strata) netto 7 823 5 091 1 890 1 271
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -592 -241 -143 -60
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 756 -5 014 183 -1 252
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 849 -13 794 -1 654 -3 445
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 685 -19 049 -1 615 -4 757
XXIX. Aktywa, razem 114 406 101 141 25 902 25 539
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 394 19 186 7 108 4 845
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 26 655 16 538 6 035 4 176
XXXIII. Kapitał własny 83 012 81 955 18 795 20 694
XXXIV. Kapitał zakładowy 9 959 9 848 2 255 2 487
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 959 159 9 848 159 9 959 159 9 848 159
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,52 0,19 0,13
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,79 0,52 0,19 0,13
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,34 8,32 1,89 2,10
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,34 8,32 1,89 2,10
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0,70 0,00 0,18

[Dowiedz się więcej]