Raport bieżący z plikiem 1/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 18 stycznia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) na podstawie postanowienia Sądu z dnia 18 stycznia 2022 roku, zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wydaniem 6 016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 34/2021 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu wydania akcji, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Alumetal na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny III”) w związku z wyemitowaniem przez Spółkę 6 016 (sześć tysięcy szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na dające 15.582.689 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki 15.582.689 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

– 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

– 103.196 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

 

Spółka przedstawia poniżej zmianę Statutu zarejestrowaną przez Sąd. Zarejestrowana zmiana Statutu obejmowała treść § 5 ust. 1.

 

Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

§5 Kapitał zakładowy

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.557.667,30 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

7) 97.180 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

 

Po rejestracji zmiany § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

§5 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

7) 103.196 (sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

 

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wyżej wymienione zmiany.

 

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl