Raport bieżący z plikiem 2/2023

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 30 grudnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) emisji akcji serii I i zmiany kapitału zakładowego Spółki w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

Rejestracja zmiany kapitału zakładowego nastąpiła w związku z wydaniem 51.598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2022 oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w dniu wydania akcji, co nastąpiło na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionej następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku, dotyczącej programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Alumetal na lata 2018-2020 („Program Motywacyjny III”) w związku z wyemitowaniem przez Spółkę i wydaniem 51.598 (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.563.428,70 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 15.634.287 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 15.634.287 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

– 9.800.570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

– 1.507.440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 3.769.430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 150.770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

– 103.196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

– 51.598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

W związku z powyższym uległa zmianie treść § 5 ust. 1 Statutu.

 

Przed zmianą § 5 ust. 1 Statutu miał następujące brzmienie:

§5 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.558.268,90 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:

1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

7) 103.196 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

 

Po zmianie § 5 ust. 1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

§5 Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.563.428,70 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

1) 9.800.570 (dziewięć milionów osiemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

2) 1.507.440 (jeden milion pięćset siedem tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

3) 3.769.430 (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

4) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

5) 150.770 (sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

6) 100.513 (sto tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

7) 103.196 (dziewięć siedem tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,

8) 51.598 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu obejmujący wyżej wymienioną zmianę.

 

Szczegółowa podstawa prawna:

§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl