Raport bieżący 37/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2023 z dnia 26 września 2023 r. oraz 34/2023 z dnia 31 października 2023 r. informuje, że w dniu 17 listopada 2023 r. otrzymał od pełnomocnika Emitenta informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 listopada 2023 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) z jego spółką zależną Trino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”).

 

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 26 września 2023 r. planem połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie), w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Emitenta. W związku z połączeniem statut Emitenta nie uległ zmianie. W wyniku połączenia Emitent wstąpił w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.