Raport bieżący z plikiem 33/2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio: K2 Internet S.A., „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 września 2021 r. powziął informację o doręczeniu pełnomocnikowi Spółki postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 13 września 2021 r. (dalej: „Postanowienie”).

Przedmiotowe postanowienie dotyczy zarejestrowania w dniu 13 września 2021 r. obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655 zł oraz związanej z tym zmiany Statutu na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu.

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w rezultacie umorzenia 1.350 akcji własnych Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych o wartości nominalnej 1 zł każda oraz o łącznej wartości nominalnej równej 1.350 zł.

Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy był równy 2.319.005 zł oraz dzielił się na 2.319.005 zł akcji w kapitale zakładowym dających prawo do 2.319.005 zł głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy jest równy 2.317.655 zł oraz dzieli się na 2.317.655 zł akcji w kapitale zakładowym dających prawo do 2.317.655 zł głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

 

Ponadto, na podstawie Postanowienia zostały zarejestrowane następujące zmiany Statutu:

§ 4 ust. 1 Statutu:

było:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.319.005,00 zł (dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy pięć złotych) i dzieli się na:

a) 2.319.005 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

jest:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.317.655,00 zł (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

a) 2.317.655 (dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

 

§ 14 ust. 2 pkt 6 ppkt (iii) Statutu

było:

” (iii) podmiotem powiązanym ze Spółką. Zarząd nie jest zobligowany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu

 

jest:

„(iii) podmiotem powiązanym ze Spółką. Zarząd nie jest zobligowany do uzyskania zgody Rady Nadzorczej na transakcje zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej zwykłej działalności przez Spółkę; na transakcje zawierane z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki; wyrażanie zgody na spełnienie istotnego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub podmioty powiązane na rzecz członków Zarządu zgodnie z przyjętą Polityką wynagrodzeń”

 

Na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego raportu).

 

*****

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd K2 Holding S.A. wskazuje, że automatycznie uległa obniżeniu ogólna liczba głosów w Spółce, z których przekroczeniem mogą wiązać się obowiązki informacyjne lub inne związane z posiadaniem istotnych pakietów akcji. Tym samym w zależności od liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy w związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego mogą potencjalnie po stronie akcjonariuszy zaktualizować się obowiązki, w szczególności obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki przez tych akcjonariuszy, którzy w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału przekroczyli progi wskazane w art 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz, którego dotyczą powyższe obowiązki, powinien wypełnić je niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl