Raport bieżący z plikiem 15/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółce doręczono Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS (Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/014650/24/516) w sprawie zarejestrowania w dniu 22 marca 2024 r. następujących zmian Statutu Spółki:

 

§ 4 ust. 1.

 

było:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:

a) 2.308.522 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

b) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

d) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;

e) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

 

jest:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na: 2.458.522,00 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

 

Ww. zmiany Statutu zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 stycznia 2024 r. na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego raportu).

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl