Raport bieżący z plikiem 43/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Spółce doręczono dzisiaj Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS (Sygnatura sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/060073/23/503) w sprawie zarejestrowania w dniu 13 grudnia 2023 r. następujących zmian Statutu Spółki:

 

 

§ 20 Statutu:

 

było:

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego lub dwóch członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy trzech lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

 

jest:

„W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

 

 

Ww. zmiany Statutu zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 października 2023 r. na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego raportu).

 

 

 

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl