Raport bieżący z plikiem 43/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd „K2 Holding” S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż powziął informację o doręczeniu Spółce w dniu 14 listopada 2022 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego KRS z dnia 9 listopada 2022 r. (dalej: „Postanowienie”).

Postanowienie dotyczy zarejestrowania w dniu 9 listopada 2022 r. następujących zmian Statutu Spółki:

 

§ 12 ust. 1 Statutu:

 

było:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.”

 

jest:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w niniejszym ustępie ustala Walne Zgromadzenie, przy czym w przypadku braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pięć. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia nie uchybia dalszemu funkcjonowaniu Rady Nadzorczej o ile ich liczba nie spadła poniżej ustawowego minimum.”

 

§ 12 ust. 5

 

było:

„5. Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”), jak również kryteria niezależności wskazane w tzw. dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, przyjętych przez właściwe ograny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.”

 

jest:

„5. Z zastrzeżeniem dalej idących wymogów ustawowych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (dalej „Niezależni Członkowie”) Spółki winno spełniać kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej „Ustawa o Biegłych Rewidentach”).”

 

 

§ 5a

 

Było:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii B”);

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii C”);

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii D”);

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii E”);

zwane dalej łącznie „Akcje Motywacyjne”.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2026 r.”

 

Jest:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

1.1 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii B”);

1.2 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii C”);

1.3 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Serii D”);

1.4 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych) każda („Akcje Serii E”);

zwane dalej łącznie „Akcje Motywacyjne”.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2020 r.

4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.”

 

Ww. zmiany Statutu zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2022 r. na podstawie Uchwały nr 17 oraz Uchwały nr 22. W wykonaniu Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, Rada Nadzorcza przyjęła tekst jednolity Statutu (stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego raportu).

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl