Raport bieżący z plikiem 28/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabrity Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji w dniu 13 maja 2024 r. następujących zmian Statutu Spółki:

 

§ 4 ust. 1.

 

było:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:

2.458.522 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

 

jest:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.266.022,00 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:

2.266.022 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

 

Ww. zmiana Statutu została uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 stycznia 2024 r. na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki. Załącznikiem nr 1 do niniejszego raportu jest tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/O/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji to 2.266.022 głosy.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki do 2.266.022 zł nastąpiło w wyniku umorzenia 192.500 akcji własnych Spółki w ramach programu skupu akcji własnych, o wynikach którego Spóła poinformowała raportem bieżącym nr 19/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom to 192.500 głosów.

 

*****

 

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd Fabrity Holding S.A. wskazuje, że automatycznie uległa obniżeniu ogólna liczba głosów w Spółce, z których przekroczeniem mogą wiązać się obowiązki informacyjne lub inne związane z posiadaniem istotnych pakietów akcji. Tym samym w zależności od liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy w związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego mogą potencjalnie po stronie akcjonariuszy zaktualizować się obowiązki, w szczególności obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki przez tych akcjonariuszy, którzy w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału przekroczyli progi wskazane w art 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz, którego dotyczą powyższe obowiązki, powinien wypełnić je niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

 

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl