Raport bieżący z plikiem 20/2022

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 21 czerwca 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2022 roku uchwałą numer 4/NWZA/2022, w zakresie art. 26 ust. 1 i ust.4.

Art. 26 ust. 1 otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczyna się 1 października i kończy 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy i podatkowy rozpoczęty 1 lipca 2022 roku kończy się 30 września 2023 roku.

Z kolei art. 26 ust. 4 otrzymał następujące brzmienie:

„4. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet jest przedkładany Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia do 30 dnia września każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części budżet przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budżetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budżetu.”

Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 4/NWZA/2022, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl