Raport bieżący z plikiem 7/2023

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 30 stycznia 2023 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku uchwałą numer 20/ZWZA/2022 w zakresie art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 11 oraz art. 15 ust. 5:

 

1) Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”;

2) Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie albo jeden Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”;

3) Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”;

4) Art. 13 ust. 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania i nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”;

5) w art. 15 Statutu Spółki po ustępie 4 dodano ustęp 5, który otrzymał następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”.

 

Spółka sporządziła tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 20/ZWZA/2022, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna : art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl