Raport bieżący z plikiem 21/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Sanok RC S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 października 2023 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 12 października 2023 r. o rejestracji zmian Statutu Spółki na mocy Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 26 czerwca 2023 r. Zarejestrowane zmiany w Statucie zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. Tekst jednolity Statutu uwzgledniający zmiany, o których mowa powyżej, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl