Najbliższe wydarzenia

Rejestracja zmian Statutu Spółki

lt. 19, 2021

Raport bieżący z plikiem 1/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A z siedzibą w Magnicach (“Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 4 lutego 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2020 roku uchwałą numer 27/2020, w zakresie art. 4 ust. 1, art. 13 ust. 6 oraz art. 13 ust. 7.

 

Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w art. 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów:

 

“40. 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

41. 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

42. 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

43. 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

44. 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

45. 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

46. 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

47. 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

48. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

49. 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

50. 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

51. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

52. 46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

53. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

54. 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

55. 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

56. 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

57. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

58. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana”

 

Z kolei art. 13 ust. 6 i 7 otrzymały następujące brzmienie:

 

“6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przesłanym na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej za potwierdzeniem dostarczenia, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia.”

 

“7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem potwierdzenia treści protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział oraz jego podpisania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem. Potwierdzenie treści protokołu przez członków Rady Nadzorczej może być dokonane pocztą elektroniczną. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.”

 

Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 27/2020, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl