Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od swojego pełnomocnika wiadomość o rejestracji w dniu 25 stycznia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy) zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

 

Zarejestrowana zmiana statutu związana jest z umorzeniem ogółem 876.731 (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji Spółki, na które przypadały ogółem 1.150.652 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, dokonanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

 

W związku z rejestracją zmiany statutu wysokość kapitału zakładowego Spółki uległa obniżeniu do kwoty 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy), a kapitał zakładowy dzieli się na 9.770.435 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

1) 2.832.829 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii I, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii I przypadają dwa głosy oraz

2) 6.937.606 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

 

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich akcji Spółki wynosi 12.603.264 (dwanaście milionów sześćset trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery).

 

W wyniku rejestracji zmiany statutu § 5 ust. 1 statutu Spółki otrzymał brzmienie:

 

„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) i dzieli się na 9.770.435 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

1) 2.832.829 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii I;

2) 6.937.606 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć) akcji na okaziciela serii J.”

 

Załącznik do niniejszego raportu stanowi tekst jednolity statutu Spółki.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl