Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach
informuje, iż dnia 22 listopada 2011 r. powziął informację, iż dnia 10
listopada 2011 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do KRS zmiany
wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy PZ
CORMAY S.A. podwyższony został z kwoty 28.861.977 zł do kwoty 30.561.977
zł w drodze subskrypcji prywatnej wyemitowanych 1.500.000 (jeden milion
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 200.000
(dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I. Ogólna liczba
głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych przez PZ CORMAY S.A.
akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi
30.561.977 głosów.

Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

1) 6.882.161 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3) 495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4) 1.984.816 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

5) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

6) 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

7) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

8) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H;

9) 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.