PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przekazuje
poniżej informację poufną dotyczącą ochrony patentowej innowacyjnej
technologii diagnostyki medycznej i przebiegu procesu jej
komercjalizacji:

Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2011 r. zapoznał się z
raportami z poszukiwań Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz
Europejskiego Urzędu Patentowego. Wynika z nich, że zgłoszenia w trybie
PCT PZ CORMAY S.A. posiadają ochronę i pełne możliwości ubiegania się o
patenty krajowe, zarówno w zakresie metody jak i w zakresie układu.

Raport przygotowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej dla
technologii PZ CORMAY S.A. zawiera wyłącznie publikacje nie podważające
nowości ani poziomu wynalazczego przedmiotu zgłoszenia. Oznacza to, że
należy spodziewać się uzyskania przez Spółkę patentu w Polsce w pełnym
żądanym zakresie.

Raport przygotowany przez Europejski Urząd Patentowy, działający jako
Międzynarodowy Organ Poszukiwań (International Search Authority, ISA) na
zlecenie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (Word
Intellectual Property Organization, WIPO) pokazuje, że nie istnieją
patenty i publikacje zagrażające uzyskaniu patentu na istotę zgłoszonej
metody przeprowadzania badań krwi w trybie Układu o Współpracy
Patentowej (Patent Cooperation Treaty, PCT). Dotyczy on 142 krajów, w
tym wszystkich należących do OECD.

Posiadając ochronę zgłoszenia w trybie PCT, PZ CORMAY S.A. rozpocznie w
najbliższych tygodniach na podstawie raportu Europejskiego Urzędu
Patentowego proces składania zgłoszeń patentowych w poszczególnych
krajach. W pierwszej kolejności zgłoszenia obejmą w szczególności:

– w obszarze UE: Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Polskę i Hiszpanię,

– poza obszarem UE: Szwajcarię, Rosję, USA, Japonię, Brazylię, Chiny i Indie.

W trzecim kwartale 2011 roku PZ CORMAY S.A. zamierza złożyć dodatkowo
zgłoszenie o ochronę w trybie PCT obejmujące urządzenia bazujące na
zgłoszonej metodzie badań. Jednocześnie należy spodziewać się kolejnych
zgłoszeń wynalazków. Chodzi o szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne,
które pojawią się na etapie budowania i testowania prototypów urządzeń
diagnostycznych opartych na ogólnym pomyśle zawartym w zgłoszeniu
międzynarodowym będącym przedmiotem niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd PZ CORMAY S.A. informuje także, że badania przemysłowe prowadzone
przez Spółkę w przedmiocie posiadanej innowacyjnej technologii
przebiegają zgodnie z założeniami. Na tej podstawie oraz na podstawie
analiz przeprowadzonych przez Spółkę wynika, iż komercjalizacja nowej
technologii, będącej przedmiotem niniejszego raportu bieżącego,
doprowadzi do:

– rewolucyjnych zmian na rynku diagnostyki medycznej w skali globalnej, w
szczególności w zakresie biochemii, immunologii i badań molekularnych
(85 proc. badań laboratoryjnych na świecie) poprzez wyznaczenie nowych
standardów szybkości, powtarzalności, dokładności oraz kosztu badań, jak
również inwazyjności dla pacjenta,

– utworzenia nowego segmentu rynku w skali światowej poprzez
udostępnienie możliwości wykonywania pełnego spektrum badań
indywidualnie lub w gabinecie lekarskim (rewolucyjna zmiana w zakresie
Point of Care Testing).

W związku z przełomowym znaczeniem projektu w skali globalnej precyzyjna
ocena spodziewanych przychodów uzyskanych z jego komercjalizacji nie
jest obecnie możliwa. Niemniej, w ocenie Zarządu Emitenta,
komercjalizacja posiadanej technologii będzie istotna dla przyszłych
przychodów Spółki.