Raport bieżący 4/2024

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z:

 

1. realizacją przez Spółkę programu nabywania akcji własnych („Program skupu akcji”) na warunkach określonych w:

 

(i) uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego („Uchwała ZWZ”) oraz

 

(ii) uchwale nr 3/11/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 listopada 2023 r., w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie nabywania akcji w ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego, w której Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §2 pkt 5 i § 7 Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz przyjęcia zmian do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, udzieliła Zarządowi Spółki zgody na rozpoczęcie nabywania akcji własnych w Ramach Programu Skupu Akcji dla Programu Motywacyjnego 2025 – 2029 („Uchwała RN”, a razem z Uchwałami NWZ „Uchwały Upoważniające”)

 

2. zawartą w dniu 11 stycznia 2024 r. z Trigon Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Krakowie („Dom Maklerski”) umową skupu akcji własnych, na podstawie której Spółka zleciła Domowi Maklerskiemu przeprowadzenie czynności wykonawczych związanych z nabywaniem Akcji Spółki w ramach Programu skupu akcji;

 

3. skierowanym w dniu 11 stycznia 2024 r. do wszystkich Akcjonariuszy Spółki zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji Spółki o treści stanowiącej załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 1/2024, którego przedmiotem było łącznie nie więcej niż 1.344.095 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, każda o wartości nominalnej 0,20zł (słownie: dwadzieścia groszy), zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLSTLSK00016, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na dzień ogłoszenia Zaproszenia stanowiących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki („Akcje”), a proponowana cena zakupu Akcji nabywanych w ramach Zaproszenia wynosi 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) za jedną Akcję („Zaproszenie”);

w dniu 29 stycznia 2024 r. Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego zawiadomienie, z którego wynika, że realizując Program skupu akcji Dom Maklerski nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

 

1. w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki zaoferowanych do sprzedaży zostało 2 109 332 akcji Spółki co dało alokację na poziomie 63,7213%;

2. Dom Maklerski dokonał w dniu 29 stycznia 2024 r. rozliczenia transakcji zakupu łącznie 1 344 095 akcji Spółki (kod ISIN PLSTLSK00016);

3. łączna wartość transakcji wyniosła 32 258 280 PLN;

4. cena nabycia wyniosła 24,00 PLN za jedną akcję;

5. nabyte akcje w powyższej transakcji, o wartości nominalnej 0,20 PLN każda, stanowią 4,9999% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 4,9999% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

6. w ramach aktualnie obowiązującego Programu skupu akcji, Spółka nabyła łącznie 1 344 095 akcji własnych stanowiących 4,9999% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 344 095 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,9999% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.