Raport bieżący 42/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że otrzymał informację, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta („Zaproszenie”), ogłoszone w dniu 5 grudnia 2023 r. przez spółkę zależną Emitenta, LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii („Podmiot Nabywający”), w dniu 20 grudnia 2023 r. Podmiot Nabywający nabył ogółem 131.471 akcji Emitenta. Nabycie nastąpiło po cenie 43,00 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 1,23% kapitału zakładowego Emitenta i zapewniają 0,96% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Mercator Medical S.A. przez jej spółkę lub spółki zależne i upoważnienia spółki lub spółek zależnych do nabycia akcji Mercator Medical S.A. oraz uchwały Zarządu Podmiotu Nabywającego z 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu skupu akcji Emitenta.

 

Po rozliczeniu Zaproszenia Emitent i Podmiot Nabywający posiadają łącznie 1.229.353 akcje Emitenta, co stanowi 11,55% kapitału zakładowego Emitenta, zapewniających 1.503.274 głosy, co stanowi 10,93% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta, przy czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta postanowiło w dniu 31 października 2023 r. o umorzeniu 876.731 akcji własnych będących w posiadaniu Emitenta, a Emitent oczekuje na rejestrację zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Oprócz Podmiotu Nabywającego inne podmioty zależne Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.