Raport bieżący 9/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że otrzymał informację, iż w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji zaoferowanych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta („Zaproszenie”), ogłoszone w dniu 10 lutego 2023 r. przez spółkę zależną Emitenta, LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii („Podmiot Nabywający”), w dniu 6 marca 2023 r. Podmiot Nabywający nabył ogółem 221.151 akcji Emitenta. Nabycie nastąpiło po cenie 48,00 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 2,08% kapitału zakładowego Emitenta i zapewniają 1,61% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

 

Nabycie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Mercator Medical S.A. przez jej spółkę lub spółki zależne i upoważnienia spółki lub spółek zależnych do nabycia akcji Mercator Medical S.A. oraz uchwałę Zarządu Podmiotu Nabywającego z 9 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad procesu skupu akcji Emitenta.

 

Po rozliczeniu Zaproszenia Emitent i Podmiot Nabywający posiadają łącznie 1.097.882 akcje Emitenta, co stanowi 10,31% kapitału zakładowego Emitenta, zapewniających 1.371.803 głosy, co stanowi 9,97% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta. Inne podmioty zależne Emitenta nie posiadają akcji Emitenta.