Raport bieżący z plikiem 31/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: K2 Internet S.A., dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 1 września 2021 r. uchwały w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia („Drugi Program Skupu”).

Drugi Program Skupu akcji własnych jest realizowany w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 z 16 czerwca 2015 r. (zmienionej następnie uchwałą nr 20 z dnia 18 czerwca 2019 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Internet S.A. w celu ich umorzenia (dalej zwaną: „Uchwałą WZA”).

 

Szczegółowy Regulamin Programu skupu akcji własnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu bieżącego:

1. Celem Drugiego Programu Skupu jest nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia,

2. Program rozpocznie się w dniu 4 października 2021 r. i będzie trwał nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r., ale nie później niż do dnia wyczerpania puli środków pieniężnych (funduszu) przeznaczonych na realizację Drugiego Programu Skupu,

3. Zarząd Spółki ma prawo zrealizować Drugi Program Skupu jedynie w części lub odstąpić od jego realizacji w dowolnym momencie.

4. W ramach Drugiego Programu Skupu Spółka może nabyć nie więcej niż 463.531 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) sztuk akcji stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki pomniejszonego o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ostatniego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które miało miejsce w dniu 15 czerwca 2021 r.,

5. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniej dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w miesiącu poprzedzającym miesiąc opublikowania raportu bieżącego informującego o przyjęciu niniejszego Programu (tj. sierpnia 2021 r.) tj. w ilości nie większej niż 704 (słownie: siedemset cztery) sztuk Akcji dziennie.

6. Akcje nabywane będą w obrocie giełdowym na GPW bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie mBanku stanowiącego wydzieloną jednostką organizacyjną w ramach mBanku S.A. (adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).

7. Wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższe niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100 groszy) za jedną Akcję oraz nie wyższa niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) za jedną Akcję.

8. Uwzględniając całkowity limit wynagrodzenia za nabywane Akcje ustalony uchwałą WZA tj. 17.000.000 zł i kwoty wynagrodzenia wypłacone za Akcje w ramach Pierwszego Programu skupu akcji, maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje w ramach Drugiego Programu skupu akcji wynosi 15.254.776,75 PLN (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 75/100).

 

Zarząd Emitenta wskazuje jednak, że biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji, jaką może nabyć Emitent w ramach Drugiego Skupu Akcji Własnych (tj. 463.531 sztuk) jak również maksymalną cenę, jaka może zostać uiszczona za jedną Akcję (tj. 25 zł), maksymalna pula środków jaka może zostać wykorzystana w ramach Drugiego Skupu Akcji Własnych nie będzie większa niż 11.588.275 zł.

 

W ramach upoważnienia zawartego Uchwale NWZA, Emitent realizował już pierwszy program skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu informował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., którym informował o „Przyjęciu i wdrożeniu przez K2 Internet S.A. programu skupu akcji własnych K2 Internet S.A. notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w celu ich umorzenia” oraz o jego zakończeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 27/ 2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w przedmiocie: „Zakończenia (skrócenia) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia”.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl