Raport bieżący 33/2022

 

Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 1 września 2022 r. uchwały w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia („Trzeci Program Skupu”). Trzeci Program Skupu jest realizowany w ramach upoważnienia zawartego w uchwale nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (zwaną: „Uchwałą ZWZA”).

 

Szczegółowy Regulamin Programu skupu akcji własnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu bieżącego:

 

1. Celem Trzeciego Programu Skupu jest nabywanie akcji własnych w celu ich umorzenia,

2. Program rozpocznie się w dniu 14 października 2022 r. i może maksymalnie trwać do dnia 31 sierpnia 2025 r., ale nie dłużej niż do dnia wyczerpania maksymalnej puli wynagrodzenia przeznaczonego na nabycie Akcji.

3. Zarząd Spółki ma prawo zrealizować Trzeci Program Skupu jedynie w części lub odstąpić od jego realizacji w dowolnym momencie.

4. W ramach Trzeciego Programu Skupu Spółka może nabyć nie więcej niż 463.531 (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) sztuk akcji stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień 23 sierpnia 2022 r.,

5.Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniej dziennej wielkości obrotów Akcjami na GPW w miesiącu poprzedzającym miesiąc opublikowania raportu bieżącego informującego o przyjęciu niniejszego Programu (tj. sierpnia 2022 r.) tj. w ilości nie większej niż 1721 (słownie: tysiąc siedemset dwadzieścia jeden) sztuk Akcji dziennie.

6. Akcje nabywane będą w obrocie giełdowym na GPW bezpośrednio przez Spółkę za pośrednictwem rachunku maklerskiego prowadzonego przez Biuro Maklerskie mBanku stanowiącego wydzieloną jednostką organizacyjną w ramach mBanku S.A. (adres: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa).

7. Wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższe niż 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100 groszy) za jedną Akcję oraz nie wyższe niż 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) za jedną Akcję.

8. Uwzględniając całkowity limit wynagrodzenia za nabywane Akcje ustalony uchwałą ZWZA tj. 17.000.000 zł i kwoty wynagrodzenia wypłacone za Akcje w ramach Pierwszego Programu skupu akcji, maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje w ramach Trzeciego Programu skupu akcji wynosi 15.254.776,75 PLN (słownie: piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 75/100).

 

Zarząd Emitenta wskazuje jednak, że biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji, jaką może nabyć Emitent w ramach Trzeciego Skupu Akcji (tj. 463.531 sztuk) jak również maksymalną cenę, jaka może zostać uiszczona za jedną Akcję (tj. 30 zł), maksymalna pula środków jaka może zostać wykorzystana w ramach Trzeciego Skupu Akcji nie będzie większa niż 13.905.930 zł.

 

W ramach upoważnienia zawartego w Uchwale WZA, Emitent realizował już pierwszy program skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu informował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r., którym powiadomił o „Przyjęciu i wdrożeniu przez K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.) programu skupu akcji własnych K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w celu ich umorzenia” oraz o jego zakończeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 27/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. w przedmiocie: „Zakończenia (skrócenia) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia”.

 

Ponadto Emitent realizował też drugi program skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu informował raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 1 września 2021 r., którym powiadomił o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia („Drugi Program Skupu”), oraz o jego zakończeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 26/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w przedmiocie: „Zakończenia (skrócenia) programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia”.

 

Powyższa informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków spoczywających na Emitencie zgodnie z Artykułem 5 ust. 6 Rozporządzenia MAR w związku z Artykułem 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Paulina Kapturska – Specjalistka ds. umów.