WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 159998 130066 38646 32481
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7379 3739 1782 934
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO 11518 6328 2782 1580
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 10686 5984 2581 1494
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6113 1684 1477 420
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -14917 -5036 -3603 -1258
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 8324 3837 2011 958
VIII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO RAZEM -480 485 -116 121
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU STAN NA DZIEŃ 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010
X. AKTYWA RAZEM 125373 95917 28385 24220
XI. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 50051 33792 11332 8533
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 0 0 0 0
XIII. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE 42111 32751 9534 8270
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 67441 56565 15269 14283
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 11773 13130
XVI. LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNA AKCJĘ ZWYKŁĄ ( W ZŁ/EURO) 0,21 0,12 0,0496 0,0287

[Dowiedz się więcej]