WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Wybrane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 149 796 120 877 36 182 30 186
II. Koszt własny sprzedaży 93 944 84 759 22 691 21 166
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 583 6 136 3 281 1 532
IV. Zysk (strata) brutto 9 479 2 936 2 290 733
V. Zysk (strata) netto 8 989 3 103 2 171 775
VI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,35 0,12 0,09 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 288) 16 404 (553) 4 096
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 872) (11 283) (2 626) (2 818)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 741 (6 939) 3 319 (1 733)
Wybrane dane finansowe na dzień
X. Aktywa razem 190 246 164 628 43 073 41 570
XI. Zobowiązania razem 103 861 88 429 23 515 22 329
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 79 951 68 375 18 102 17 265
XIII. Kapitał własny 86 385 76 199 19 558 19 241
XIV. Kapitał podstawowy 51 000 51 000 11 547 12 878
XV. Liczba akcji w sztukach 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
XVI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,35 2,84 0,76 0,72
Raport powinien zostać przekazany do Komisji
Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo
MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

[Dowiedz się więcej]

[Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej COMPLEX 2011 korekta]