WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 279 335 156 610 67 471 39 109
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 767 26 587 12 021 6 639
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 167 14 641 7 287 3 656
IV. Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej 30 630 7 774 7 398 1 941
V. Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 37 732 12 890 9 114 3 219
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 461 -40 934 -3 976 -10 222
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 535 -71 874 -2 786 -17 949
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 377 134 636 3 714 33 622
IX. Przepływy pieniężne netto razem -12 619 21 828 -3 048 5 451
X. Aktywa razem 1 562 393 1 413 511 353 739 356 920
XI. Zobowiązania długoterminowe 263 538 408 195 59 667 103 072
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 606 340 345 438 137 280 87 225
XIII. Kapitał własny 692 515 659 878 156 791 166 623
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 636 581 614 443 144 127 155 151
XV. Kapitał akcyjny 20 500 20 500 4 641 5 176
XVI. Liczba akcji w sztukach 20 499 953 20 499 953 20 499 953 20 499 953
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję 1,50 0,40 0,36 0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 31,46 29,97 7,12 7,57

[Dowiedz się więcej]