Skonsolidowany raport za IV kwartal

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 452 027 1 359 594 350 723 339 525
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 185 33 915 12 605 8 469
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 335 21 704 10 467 5 420
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 79 275 15 143 19 148 3 782
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 145 -217 35 -54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 754 -5 763 12 501 -1 439
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 666 191 179 -4 267 47 742
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 930 -203 494 -9 403 -50 818
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 842 -18 078 -1 170 -4 515
X. Aktywa, razem 797 911 780 154 180 654 196 994
XI. Zobowiązania i rezerwy 438 500 473 874 99 280 119 656
XII. Zobowiązania długoterminowe 48 381 40 045 10 954 10 112
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 319 075 368 666 72 241 93 090
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 359 481 304 977 81 389 77 009
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -70 -215 -16 -54
XVI. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 521 3 927
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
XIX. Akcje własne do umorzenia (w szt) 62 463 962 227 62 463 962 227
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 10,21 1,92 2,47 0,48
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 46,86 39,22 10,61 9,90

[Dowiedz się więcej]