Zarząd Apator SA informuje, że skraca termin trwania Programu odkupu
akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
(uchwalonego uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 20 czerwca 2011 roku).

Przyczyną skrócenia Programu do dnia 28 grudnia 2011 roku jest zamiar
nieodpłatnego nabycia 2 mln akcji Apator SA będących w posiadaniu Apator
Mining Sp. z o.o. w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.