Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż wykonując uchwałę
nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2011 roku w
sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych przez Spółkę i spółki
zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i
spółek z nią powiązanych oraz na podstawie przyjętego przez Zarząd
Spółki uchwałą z dnia 4 lipca 2011 roku „Regulaminu nabywania akcji
własnych COMPLEX S.A. w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom
Spółki lub spółek z nią powiązanych”, w dniu 14 grudnia 2011 roku
podczas sesji giełdowej Spółka nabyła łącznie 1.000 sztuk akcji własnych
o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł.

Nabyte akcje stanowią 0,0039 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,0039 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena
nabycia akcji wynosiła 1,41 zł.

Od dnia rozpoczęcia skupu Spółka nabyła łącznie 48.900 sztuk akcji
własnych uprawniających do 48.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje
własne nabyte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia skupu stanowią 0,1918 %
kapitału zakładowego Spółki oraz 0,1918% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu.

Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 7 lipca 2011 roku i odbywa się w
trybie i na zasadach określonych w ww. Regulaminie. Skup będzie
prowadzony nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2012 roku. W ramach
realizacji Programu Pracowniczego skupu akcji własnych, Spółka może
nabyć nie więcej niż 500.000 sztuk akcji.