SONEL SA lista akcjinariuszy na WZA w dniu 29.05.2012 r.

Raport bieżący z plikiem 12/2012

PDF

Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego komunikatu, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA, które odbyło się w dniu 29 maja 2012r.

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA wzięli udział akcjonariusze posiadający 9.989.617 akcji, uprawniających do 9.989.617 głosów, co stanowiło 71,35 % udziału w kapitale zakładowym SONEL SA wynoszącym 1.400.000 zł.