SONEL SA uchwały podjęte na WZA w dniu 29.05.2012 r.

Raport bieżący z plikiem 13/2012

PDF

Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL SA, które odbyło się w dniu 29.05.2012r.