ELEKTROTIM SA treść uchwał pojętych przez WZA 28.05.2012 r.

Raport bieżący z plikiem 12/2012

PDF

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 28 maja 2012r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy.