Zarząd SONEL S.A. powziął informacje o następujących
transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji
poufnych kupiła w dniu 12 października 2011 r. 4200 sztuk akcji SONEL
S.A. po średniej cenie 4,00 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na
publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi