Zarząd
Sonel S.A. zgodnie z § 5 ust.1, pkt. 19, Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim informuje, że Rada Nadzorcza Spółki,
na posiedzeniu w dniu 16-03-2012 roku, działając na podstawie art. 66
ust. 4, ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U nr
121, poz. 591 z późniejszymi zmianami), oraz zgodnie z par. 23 ust.7,
pkt.3, Statutu Spółki uchwaliła, że podmiotem uprawnionym do badania
sprawozdania finansowego SONEL S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.
oraz do dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego na
dzień 30.06.2012 r. będzie AUXILIUM AUDYT Barbara Szmurło, Jadwiga Faron
Spółka Komandytowa, z siedzibą w Krakowie Al. Pokoju 84, wpisana na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na mocy Uchwały nr
381/20/2009 KRBR z dnia 23 lutego 2009 r. pod numerem 3436.