Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy
przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały Zarządu Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 26 kwietnia 2012 r. nr 319/12 w
sprawie rejestracji akcji serii C, odebranej w dniu 30 kwietnia 2012
r. .:

Treść uchwały jest następująca:

§1

„1. Na podstawie par. 40 ust.2,3 i 4a oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., po rozpatrzeniu wniosku
spółki SONEL S.A. , Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 600.000 (sześćset tysięcy)
akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SONEL S.A. o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz oznaczyć je kodem
PLSONEL00011, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek
regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym
rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki
oznaczone kodem PLSONEL00011, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji, o której mowa w
ust.1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako
wprowadzenia tych akcji do obrotu.

§2

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLSONEL00011 akcji wskazanych w
§1 ust.1 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podpisali: Prezes Zarządu KDPW S.A. Iwona Sroka i Członek Zarządu KDPW S.A. Michał Stępniewski