Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy
przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwały Zarządu Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2012 r. nr
410/12 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na
Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela Serii C i D spółki SONEL
SA odebranej w dniu 30 kwietnia 2012 r.

:

Treść uchwały jest następująca:

§1

„Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z par.19 ust.1 i 2 Regulaminu
Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są
następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SONEL S.A. o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1)600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii C

2)150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D

§2

Na podstawie par.38 ust.1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy
postanawia wprowadzić z dniem 7 maja 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki SONEL S.A., o których mowa w
§1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. w dniu 7 maja 2012 r. rejestracji tych akcji i
oznaczenie ich kodem „PLSONEL00011”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podpisał: Członek Zarządu Adam Maciejewski