Zarząd SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy przy ul. St.
Wokulskiego 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS
0000090121 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział IX
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 14 luty 2002
r., działając na podstawie art. 399 paragraf 1Kodeksu Spółek Handlowych,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 29 maja 2012
r., na godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. S.
Wokulskiego 11.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Sekretarza.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przyjęcie porządku obrad.

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2011 r.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2011.

9.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikiem oceny:
sprawozdania Zarządu SONEL SA z działalności Spółki w 2011 r.,
sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2011, wniosku Zarządu o
podziale zysku wypracowanego w 2011 r. oraz przedstawienie oceny
sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

10.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL SA za rok 2011.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011r.

13.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2011 r.

14.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2011.

15.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi

Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w 2011 r.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Janowi

Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2011 r.

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej –Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2011 r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej –Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w 2011 r.

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej –Maciejowi Posadzy – z wykonania obowiązków w 2011 r.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej –Jarosławowi Tuczko – z wykonania obowiązków w 2011r.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Stanisławowi Zającowi – z wykonania obowiązków w 2011r.

22.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.

23.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.

24.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia SONEL SA nr 19/30.06.2008r. z dnia 30.06.2008r.,

25.Podjęcie uchwały w sprawie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”

26.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej SONEL SA.

27.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Sonel SA, działając zgodnie z
§ 38 ust.1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 nr 33 poz. 259)
przekazuje:

1.Ogłoszenie o WZA przygotowane zgodnie z art. 402² kodeksu spółek handlowych

2.Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami

3.Wzór pełnomocnictwa oraz formularzdo wykonywania głosu przez pełnomocnika

Jednocześnie Zarząd SONEL SA oświadcza, iż Rada Nadzorcza SONEL SA,
działajac zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust 1 pkt 3 dokumnetu
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” w
dniu 11.04.2012 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA, które odbędzie sie
29.05.2012r.

[Dowiedz się więcej]