WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 199 8 703 2 922 2 190
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 699 827 407 208
III. Zysk (strata) brutto 1 686 851 404 214
IV. Zysk (strata) netto 1 498 800 359 201
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 447 -883 826 -222
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 236 -1 098 -296 -276
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -23 -16 -6 -4
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 188 -1 997 524 -502
IX. Aktywa, razem 72 122 72 974 17 330 16 522
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 446 10 796 2 030 2 444
XI. Zobowiązania długoterminowe 47 70 11 16
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 970 7 548 1 194 1 709
XIII. Kapitał własny 63 676 62 178 15 301 14 078
XIV. Kapitał akcyjny 1 400 1 400 336 317
XV. Liczba akcji (w szt.) 14 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,06 0,03 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,55 4,41 1,09 1,10
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,40 0,33 0,10 0,08

[Dowiedz się więcej]