Raport bieżący 10/2021

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”, „POZBUD”), w nawiązaniu do raportu 4/2021 o emisji obligacji serii B (dalej „Obligacje”) informuje, że w związku

z obowiązkiem zamieszczania w propozycji nabycia Obligacji informacji o szacunkowej wartości zobowiązań Spółki, dokonał ich oszacowania na dzień 31 marca 2021 r. w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym i podjął decyzję o przekazaniu tych danych do wiadomości publicznej.

 

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu jednostkowym wyniosła 80 041 tys. zł, w tym:

– zobowiązania krótkoterminowe 48 181 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 25 307 tys. zł,

– zobowiązania długoterminowe 31 860 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 31 860 tys. zł,

 

Szacunkowa wartość zobowiązań w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 206 235 tys. zł, w tym:

– zobowiązania krótkoterminowe 161 938 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 57 118 tys. zł,

– zobowiązania długoterminowe 44 297 tys. zł, w tym z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu: 41 170 tys. zł.

 

Powyższe wartości szacunkowych zobowiązań nie obejmują rezerw i rozliczeń międzyokresowych.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż saldo środków pieniężnych POZBUD S.A. na dzień 31 marca 2021 r. wyniosło 1 851 tys. zł, podczas gdy saldo środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej POZBUD wyniosło 4 444 tys. zł, w tym inne środki pieniężne w kwocie 263 tys. zł.

 

Zarząd POZBUD zastrzega, że przedstawione wartości mają charakter szacunkowy,

a ostateczne dane zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym POZBUD S.A. za I kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na dzień 31 maja 2021 r.