Raport bieżący 6/2023

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:

1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 110,8 mln zł, wobec 278,3 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 138,9 mln zł w III kw. 2022 r.;

2) skonsolidowany wynik EBITDA: -35,9 mln zł, wobec 4,7 mln zł w IV kw. 2021 r. oraz 8,0 mln zł w III kw. 2022 r;

3) skonsolidowana strata netto: 49,2 mln zł, wobec 4,9 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 r. oraz 18,2 mln zł zysku netto w III kw. 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 413,8 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych.

Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy.

Emitent prowadzi obecnie testy na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w związku ze zmianami w globalnym otoczeniu biznesowym (obserwowany trend cen rękawic jednorazowych oraz sytuacja podażowo – popytowa). Ewentualna korekta wartości aktywów będzie ujęta w raporcie rocznym za rok 2022.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Emitenta za 2022 r. jest w trakcie przygotowywania.