Najbliższe wydarzenia

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2021/22

lipiec 29, 2021

Raport bieżący 5/2021

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022.

 

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.

 

– Raport za I kwartał (01-07-2021 – 30-09-2021) roku obrotowego 2021/2022 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 23-11-2021 r.

– Raport za III kwartał (01-01-2022 – 31-03-2022) roku obrotowego 2021/2022 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 24-05-2022 r.

 

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Raport za I półrocze (01-07-2021 – 31-12-2021) roku obrotowego 2021/2022 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 08-03-2022 r.

 

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2021/2022 (01-07-2021 – 30-06-2022) zostanie opublikowany w dniu 29-09-2022 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2021/2022 (01-07-2021 – 30-06-2022) zostanie opublikowany w dniu 29-09-2022 r.