Raport bieżący 27/2022

 

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023.

 

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz V kwartał roku obrotowego 2022/2023.

 

– Raport za I kwartał (01-07-2022 – 30-09-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 20-11-2022 r.

– Raport za III kwartał (01-01-2023 – 31-03-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 26-05-2023 r.

– Raport za IV kwartał (01-04-2023 – 30-06-2023) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 22-08-2023 r.

 

 

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Raport za I półrocze (01-07-2022 – 31-12-2022) roku obrotowego 2022/2023 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 08-03-2023 r.

 

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 – 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2022/2023 (01-07-2022 – 30-09-2023) zostanie opublikowany w dniu 08-01-2024 r.