Raport bieżący 42/2023

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024.

 

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2023/2024.

 

– Raport za I kwartał (01-10-2023 – 31-12-2023) roku obrotowego 2023/2024 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 26-02-2024 r.

– Raport za III kwartał (01-04-2024 – 30-06-2024) roku obrotowego 2023/2024 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 26-08-2024 r.

 

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Raport za I półrocze (01-10-2023 – 31-03-2024) roku obrotowego 2023/2024 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 05-06-2024 r.

 

Raporty roczne:

Raport jednostkowy za rok obrotowy 2023/2024 (01-10-2023 – 30-09-2024) zostanie opublikowany w dniu 07-01-2025 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2023/2024 (01-10-2023 – 30-09-2024) zostanie opublikowany w dniu 07-01-2025 r.