Raport bieżący 2/2023

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

 

Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.

Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 27 kwietnia 2023 r.

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r. – 25 maja 2023 r.

Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2023 r.- 31 sierpnia 2023 r.

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r. – 23 listopada 2023 r.

 

 

 

Zarząd Emitenta oświadcza jednocześnie, iż:

– na podstawie § 62.ust. 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”, nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową;

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia, nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2022 r. oraz za drugi kwartał 2023 roku.