Raport bieżący 6/2024

Zarząd Sanok RC S.A. określa stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

– za rok 2023 – Raport Jednostkowy i Raport Skonsolidowany: 22 marca 2024 r.

– za I kwartał 2024 r. – Raport Rozszerzony: 17 maja 2024 r.

– za I półrocze 2024 r. – Raport Rozszerzony: 30 sierpnia 2024 r.

– za III kwartał 2024 r. – Raport Rozszerzony: 15 listopada 2024 r.

 

Zarząd Sanok RC S.A. oświadcza, że zgodnie z §62 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) – Dz.U. z 2018r. poz.757 (Rozporządzenie) Spółka, będąc jednostką dominującą zamierza przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe kwartalne informacje finansowe. Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia. Spółka rezygnuje również z publikacji rozszerzonego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego zgodnie z §79 ust.2 Rozporządzenia.