Raport bieżący 1/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, iż w 2024 roku przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. – w dniu 29 kwietnia 2024 r.,

2) skonsolidowany raporty kwartalny za pierwszy kwartał 2024 r. – w dniu 29 maja 2024 r.,

3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2024 r. – w dniu 27 września 2024 r.,

4) skonsolidowany raporty kwartalny za trzeci kwartał 2024 r. – w dniu 29 listopada 2024 r.

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalne informacje finansowe zawierające informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 zdanie pierwsze Rozporządzenia, w związku z czym Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

 

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W związku z tym Emitent nie będzie publikował odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

 

Emitent, na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2023 r. i drugi kwartał 2024 r.