Raport bieżący 2/2022

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

– 15 marca 2022 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2021;

– 11 maja 2022 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku zawierający kwartalną informację finansową;

– 30 września 2022 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku;

– 29 listopada 2022 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku zawierający kwartalną informację finansową.

 

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

 

Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

 

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2021 oraz II kwartał roku obrotowego 2022.