Raport bieżący 4/2023

 

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

 

– 15 marca 2023 roku – Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2022;

– 30 maja 2023 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku zawierający kwartalną informację finansową;

– 2 października 2023 roku – Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku;

– 29 listopada 2023 roku – Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku zawierający kwartalną informację finansową.

 

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, że:

Zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.

 

Zgodnie z §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

 

Zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2022 oraz II kwartał roku obrotowego 2023.